Smoked salmon, yellow tail, cream cheese, cilantro, jalapeno (8 pcs)