6 pieces of hosomaki (crab, avocado, salmon)
4 pieces of nigiri (salmon, crab)
8 pieces of uramaki (haruno, spicy salmon)